LOS PERSONAJES MAS CODICIADOS!

Disfruten del seguimiento base realizado sobre los personajes...

Personajes Ghouls

Imagen Nombre Clasificacion(Rango)
Rise Kamishiro S
Ken Kaneki
 • SSS (Como Rey de un Ojo y Dragon)
 • SS+ (Como Ojo Parchado)
Nishiki Nishio S~
Touka Kirishima SS
Renji Yomo SS
Hinami Fueguchi SS
Kuzen Yoshimura SSS
Shū Tsukiyama S
Uta SS
Ken Kaneki
Touka Kirishima
Rize Kamishiro
Nishiki Nishio
Renji Yomo
Hinami Fueguchi
Kuzen Yoshimura
Shū Tsukiyama
uta

Personajes Humanos

Imagen Nombre Clasificacion(Rango)
Arima Kishou
 • Clase Especial
 • Rango 3 (Tokyo Ghoul: Jack)
Akira Mado
 • Rango 2 (Tokyo Ghoul)
 • Rango 1 (Epílogo)
 • Primera Clase (Tokyo Ghoul:re)
 • Clase Especial Asociado
Hideyoshi Nagchica C
Yukinori Shinohara Clase Especial
Kotaro Amon
 • Rango 1 (inicio - Toyko Ghoul)
 • Primera Clase (Capítulo 80)
 • Clase Especial (Capítulo 143, póstumo)
Kureo Mado Primera Clase
Juuzou Suzuya
 • Rango 3 (debut)
 • Rango 2 (después del Cap. 80)
 • Primera Clase (Joker)
 • Clase Especial Asociado (Tokyo Ghoul:re)
 • Clase Especial (después de Re: Cap. 32)
Akira Mado
Arima Kishou
Yukinori Shinohara
Hideyoshi Nagchica
Kotaro Amon
Kureo Mado
Juuzou Suzuya

Personajes Quinxs

Imagen Nombre Clasificacion(Rango)
CHing Li Hsiao Rango 1
Ginshi Shirazu
 • Rango 2 (tras :re cap. 32)
 • Rango 3 (hasta :re cap. 32)
Kuki Urie
 • Rango 2 (Hasta :re 32)
 • Rango 1(Después de :re 32)
 • Primera Clase(Después de :re 117)
 • Clase Especial Asociado (re: 179)
Haise Sasaki
 • Rango 3 (Tokyo Ghoul Epílogo)
 • Rango 1 (:re Cap. 1)
 • Primera Clase (tras :re Cap. 32)
 • Clase Especial Asociado (tras :re Cap. 57)
Saiko Yonebayashi
 • Rango 3 (inicio)
 • Rango 2 (Re: Capítulo 32)
Tooru Mutsuki
 • Rango 3 (hasta el Cap. 32)
 • Rango 1 (después del Cap. 32)
 • Clase Especial (Después de :re 179)
Touma Higemura Investigador de Nivel 3
CHing Li Hsiao
Ginshi Shirazu
Kuki Urie
Haise Sasaki
Saiko Yonebayashi
Tooru Mutsuki
Touma Higemura